Tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod

Lopende kinderenHet gemeentefonds en het participatiedecreet stellen middelen ter beschikking om de financiële drempels tot deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te verlagen.

Binnen de perken van de daartoe op het budget goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, verleent de stad Tienen tussenkomsten voor deelname aan het vrijetijdsaanbod.

Het vrijetijdsfonds wordt beheerd door de stad Tienen. De administratieve afhandeling van de aanvragen gebeurt door het OCMW, dat elke aanvraag toetst aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst van het vrijetijdsfonds, dient men gedomicilieerd te zijn in Tienen. Aanvragen voor tussenkomsten uit het vrijetijdsfonds gebeuren via het OCMW en/of welzijnsorganisaties deel uitmakend van het lokaal netwerk.

Kinderen en jongeren kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:

 • het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst en sportdienst;
 • deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging;
 • lidgelden van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging.

Volwassenen kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:

 • het vrijetijdsaanbod van de sportdienst, cultuurdienst;
 • lidgelden van een erkende Tiense sport- en culturele vereniging en bibliotheek;
 • deelname aan uitstappen en groepsvakanties van erkende Tiense (senioren-)verenigingen in binnenland en buurlanden.

Procedure

Aanvragen voor tussenkomsten uit het vrijetijdsfonds gebeuren via het OCMW en/of welzijnsorganisaties deel uitmakend van het lokaal netwerk via het aanvraagformulier, bij voorkeur online. Het OCMW draagt de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en uitbetaling van deze tussenkomsten. Voor alle geschillen is het vast bureau van de sociale dienst bevoegd.

Tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de stad Tienen

Voor het gehele vrijetijdsaanbod van de stad Tienen (jeugd, sport, cultuur, bibliotheek) wordt een tussenkomst van 50% verleend via het participatiefonds. Met uitzondering van:

 • avondvoorstellingen in CC De Kruisboog: een eigen bijdrage van 5 euro per ticket (ongeacht de standaardticketprijs) dient betaald te worden;
 • gratis lidmaatschap in de bibliotheek;
 • evenementen waarbij de stad Tienen co-organisator is, waarbij de inkomprijs bepaald wordt door de externe organisator.

De aanvraag tot tussenkomst van OCMW-cliënten gebeurt door de sociale dienst van het OCMW. Het bevorderen van maatschappelijke participatie van de cliënt (en de kinderen) staat hierbij centraal. De tussenkomst vanuit het vrijetijdsfonds kan indien mogelijk aangevuld worden met een tussenkomst vanuit het Federale fonds socio-culturele participatie en tussenkomsten van de mutualiteiten.

Ook welzijnsorganisaties kunnen deze tussenkomsten aanvragen. Via deze organisaties bereiken we personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, maar die niet noodzakelijk OCMW-cliënt zijn. De aanvragen dienen gemotiveerd te worden door de welzijnsorganisatie op het daartoe bestemd aanvraagformulier en zijn een jaar geldig. De administratieve afhandeling van de aanvragen gebeurt door de sociale dienst van het OCMW. Regelingen rond groepsdeelnames gebeuren rechtstreeks bij de betreffende dienst.

Tussenkomst bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van jeugd-, sport- en culturele verenigingen en deelname aan uitstappen/groepsvakanties van erkende Tiense (senioren-)verenigingen in binnenland en buurlanden.

Het vrijetijdsfonds kan aangesproken worden voor tussenkomsten bij deelname aan kampen/uitstappen/groepsvakanties van erkende Tiense verenigingen. De organiserende vereniging dient een aanvraag in op een daartoe bestemd formulier. Het OCMW onderzoekt de toekenning van de tussenkomsten i.k.v. het vrijetijdsfonds. De tussenkomst bedraagt 50 % van de kampprijs.

Tussenkomst lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

Er kan een tussenkomst in het lidgeld van een erkende Tiense jeugd-, sport- of culturele vereniging aangevraagd worden. De vereniging of betrokken welzijnsorganisatie dient bij het OCMW een aanvraag in op een daartoe bestemd formulier. Het OCMW onderzoekt de toekenning van de tussenkomsten i.k.v. het vrijetijdsfonds. De tussenkomst bedraagt 50 % van het bedrag van het lidgeld.

Bedrag

Tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de stad Tienen

Voor het gehele vrijetijdsaanbod van de stad Tienen (jeugd, sport, cultuur, bibliotheek) wordt een tussenkomst van 50 % verleend via het participatiefonds. Met uitzondering van:

 • avondvoorstellingen in CC De Kruisboog: een eigen bijdrage van 5 euro per ticket (ongeacht de standaardticketprijs) dient betaald te worden;
 • gratis lidmaatschap in de bibliotheek;
 • evenementen waarbij de stad Tienen co-organisator is, waarbij de inkomprijs bepaald wordt door de externe organisator.

Tussenkomst bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van jeugd-, sport- en culturele verenigingen en deelname aan uitstappen/groepsvakanties van erkende Tiense (senioren-)verenigingen in binnenland en buurlanden.

De tussenkomst bedraagt 50 % van de kampprijs.

Tussenkomst lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

De tussenkomst bedraagt 50 % van het bedrag van het lidgeld.

Regelgeving

Reglement vrijetijdsfonds ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod (jeugd, cultuur, sport en bibliotheek) van de stad Tienen.